Ma 2019. február 20. szerda, Álmos napja van.

 
 
 
 
 
 
 
 

Napi hírek, események
[2009-10-16] A KÉPVISELÕ-TESTÜLET 8 TAGJÁNAK KÖZLEMÉNYE
Bár kistelepüléseken nem szokás, most mégis úgy érezzük, fontos, hogy sajtótájékoztató keretében tájékoztassuk Önöket - és így a közvéleményt - mindarról, ami Nagycenken történt, történik.
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete - a polgármestert nem számítva - 9 fõbõl áll. E 9 képviselõbõl 8 álláspontját, véleményét tükrözi mindaz, ami itt elhangzik. Továbbá a nagycenki egyházközség világi vezetõje is jelen van, aki a helyi lelkipásztor állásfoglalását fogja ismertetni.
Azért állunk a sajtó nyilvánossága elé, mivel úgy véljük, ez az egyetlen lehetõségünk, hogy a széles közvélemény megismerje a tényeket településünk vezetõjével kapcsolatosan.
Határozottan állítjuk, hogy Ivánkovics Ottó ténykedése rendkívül káros Nagycenk számára.
Személyisége összeférhetetlen, a helyi közösségnek, kisközösségeknek rengeteg kárt okozott, és okoz továbbra is. Képviselõtársai közül többeket, illetve más falubelieket is mondvacsinált indokokkal feljelentett. Polgármestersége alatt több megbecsült, hosszú ideje Nagycenken, Nagycenkért tevékenykedõ személy távozott intézményeinkbõl, a helyi közéletbõl.
Minõsíthetetlen stílusban és hangnemben támadta, támadja ellenfeleit. Két társával együtt a község elõzõ polgármesterét is folyamatosan próbálta lejáratni. Udvardi Imréné volt polgármester asszony ezért még 2006-ban büntetõ feljelentést tett majd polgári pert is indított. A büntetõügy bírósági ítélettel lezárult, jogerõsen elmarasztalták Ivánkovics Ottót rágalmazás vétsége miatt. A polgári perben az elsõfokú bíróság – egyelõre még nem jogerõsen - Ivánkovics Ottót és társait bocsánatkérésre, 500.000ft kártérítés és 400.000ft perköltség megfizetésére kötelezte, és eltiltotta a további jogsértéstõl. Mivel Ivánkovics Ottó hatalomra jutásában szerepet játszott az Udvardi Imréné elleni lejárató hadjárat, ezért kijelenthetõ, hogy
polgármesteri pozíciójának megszerzéséhez nemtelen eszközöket, rágalmakat is használt.
Polgármesterré a 2006-os önkormányzati választásokon elért sikere tette Ivánkovics Ottót. A vele együtt megválasztott képviselõk többsége azonban kevesebb mint egy év elteltével úgy vélte, nem lehet Ivánkovics Ottóval együttmûködni, együtt dolgozni. Ezért 2007 nyarán feloszlatta magát a Képviselõ-testület. A 2007 õszén megtartott idõközi választáson minimális különbséggel ugyan, de újraválasztották a nagycenki szavazók Ivánkovics Ottót.
A helyzet azonban semmit nem javult, sõt tovább romlott. Ivánkovics Ottó a Képviselõ-testület döntéseit több esetben nem hajtotta, hajtja végre. Számos esetben önkényesen, a Képviselõ-testület tudta és beleegyezése nélkül, a szükséges felhatalmazás hiányában járt el.
Ilyen esetek többek között a konkrét okai a mai sajtótájékoztatónak. Ivánkovics Ottó a Testület döntésének ellenére többszázezer forint közpénz kifizetésérõl rendelkezett. Olyan rendezvényekre kerültek beadásra pályázatok az önkormányzat nevében, mely rendezvényeknek az önkormányzat sem szervezõje, sem rendezõje nem volt. Majd a pályázatokon nyert pénzekbõl az önkormányzat magánszemélyek és vállalkozások számára finanszírozott és elõfinanszírozott a rendezvényekhez kapcsolódó kiadványokat, rendezési költségeket. Mindezekrõl a Képviselõ-testület csak utólag szerzett tudomást. Mivel az említett esetek bûncselekmény gyanúját is felvethetik, ezért megtettük, megtesszük a szükséges jogi lépéseket a kérdéses ügyekben.
A sajtónyilvánosság másik apropója a Magyar Máltai Szeretetszolgálat állítólagos nagycenki csoportja. 2009 tavaszán egy hölgy, aki nem sokkal korábban költözött településünkre, felajánlotta segítségét a polgármester számára, hogy Nagycenken alakuljon meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportja. A csoport a polgármester tájékoztatása szerint 2009 áprilisában meg is alakult. A csoport megalakulásának körülményei is aggályosak voltak, amit már idejekorán jeleztünk Ivánkovics Ottónak. Azért neki, mivel ugyan a csoport vezetõje a megalakulást kezdeményezõ hölgy volt, mégis a csoport nevében kezdettõl fogva Ivánkovics Ottó járt el, a különbözõ felhívásokat, tájékoztatókat õ írta alá. A helyi csoport a Máltai Szeretetszolgálat nevében adományokat gyûjtött, irodát alakított ki, használta e nemzetközi segélyszervezet nevét, emblémáját. Késõbbiek során kiderült, hogy a megalakulást kezdeményezõ hölgynek nincsen felhatalmazása a Máltai Szeretetszolgálat nevében eljárni. Ezért, és számos más szükséges feltétel hiánya miatt a szeretetszolgálatnak nem alakulhatott csoportja Nagycenken. Erre vonatkozóan hivatalos állásfoglalást kértünk és kaptunk a Magyar Máltai Szeretetszolgálattól, melyben a következõket írják: "Nagycenken, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapszabályának és SZMSz-ének megfelelõen nem történt helyi csoport alakítása."
Ezekrõl a tényekrõl a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Ivánkovics Ottót is tájékoztatta. Ennek ellenére továbbra is használták a szeretetszolgálat nevét, emblémáját. A tények ismeretében többször kértük a polgármestert, hogy a közvéleményt tájékoztassa a valóságról, a helyi hivatalos fórumokon keresztül tudassa az emberekkel, hogy nincs és nem is alakult a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak nagycenki csoportja. A polgármester minderre nem volt hajlandó, így most kénytelenek vagyunk mi közölni a valóságot ebben az ügyben. Mivel a Máltai Szeretetszolgálat szorosan kapcsolódik a keresztény egyházakhoz, ezért a nagycenki katolikus egyházi közösség, illetve Nagycenk lelkipásztora is érintett az ügyben. Kérem, hallgassák meg Horváth Jánosné, az egyházközség elnökének szavait, aki Henczel Szabolcs atya közleményét olvassa fel. (A nyilatkozat alul dõlt betûvel)
Természetesen nem áll szándékunkban az állítólagos máltai csoporthoz csatlakozott nagycenkiek jóhiszemûségét, segítõ szándékát kétségbe vonni. Csupán a polgármester felelõsségére szeretnénk rávilágítani, és újonnan felszólítani, hogy tájékoztassa õ maga is a közvéleményt a valós tényekrõl a Máltai Szeretetszolgálat állítólagos nagycenki csoportjával kapcsolatosan.
Mivel hatalmának megszerzése érdekében rágalmakat is használt, ténykedése során sokszor a Képviselõ-testület döntését figyelmen kívül hagyva, illetve a Képviselõ-testület felhatalmazása nélkül, önkényesen, több esetben jogszabály-sértõ módon járt és jár el, így személye több szempontból is alkalmatlan arra, hogy a Legnagyobb Magyar falujának vezetõje legyen. Ezért felszólítjuk, hogy vonja le a megfelelõ konzekvenciákat, és távozzon posztjáról. Ez közösségünk, Nagycenk érdeke.

Nagycenk, 2009. október 14.

Barasits László
Bugledich Attila
Fekete Árpád
Füzi Ernõ
Horváth János
Horváth Rezsõ
Lex Ernõ
Ragats Péter


A Nagycenki Képviselõ-testület tagjai


Lelkipásztori nyilatkozat
a Máltai Szeretetszolgálat nagycenki helyzetérõl


Szomorúan teszek eleget híveim kérésének, miszerint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat úgynevezett nagycenki csoportjáról az alábbi nyilatkozatot vagyok kénytelen kiadni.
Lelkészként, - mint a soproni Máltai Szeretetszolgálat helyi lelki vezetõje - 2004-tõl kezdve látom azt a sok gyümölcsözõ, karitatív munkát, melyet Sopronban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a jelenlétével hitelesít. Mind a fiatalok, mind az öregek, s minden rászoruló sokrétû segítséget kaphat számos jótékonykodásuk által. Ez az áldásos segítség tovább növelte a Szolgálat hírnevét Sopronban is.
Ehhez a hírnévhez azonban nem méltó az a nagycenki folyamat, melyet megtapasztalhattam. Köztudott, hogy a Szolgálat helyi vezetõje mindig a plébánossal együtt végzi a feladatait. Ezzel szemben én a nagycenki vezetõt nem láttam soha ezelõtt sem templomban, és személyesen sem keresett fel. Bár felkért a nagycenki polgármester, hogy legyek a helyi csoport lelki vezetõje, de erre azt a javaslatot hoztam, hogy csatlakozzanak a soproni csoporthoz, ugyanis lelki vezetõvé csak a Máltai Szeretetszolgálat megbízásából válhatok, civil ember pedig nem kérhet fel erre a tisztségre.
Végezetül pedig azt a döntést hoztam, hogy elhatárolódom mindentõl, ami helyben – Nagycenken a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nevet megszégyenítheti és megalázhatja, esetlegesen amely megtévesztheti a jóhiszemû embereket.
Ezt a nevet sem személyes, sem politikai érdekekre nem lehet használni, hanem Jézus Krisztust kell, hogy jelentse, és a Gondviselõt kell képviselnie a jelen társadalomban.
Amennyiben a nagycenki kezdeményezés is ezt a célt hivatott szolgálni, abban az esetben helyi plébánosként csatlakozni fogok.

Henczel Szabolcs s.k.
Plébános
Egyetemi lelkész
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
soproni lelki vezetõje
Közelgő programjaink:
Egyházközségi bál
2019-02-23
Téltemetés
2019-03-03
Március 15-i ünnepség
2019-03-15
Szalai Gergely Asztalitenisz Emléktorna
2019-03-15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
További kiemelt bannerek >
 
Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata

9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Tel: +36 99 360-012
E-mail:
titkarsag@nagycenk.hu

Felelős kiadó:
Nagycenk Önkormányzata

Felelős személy:
Csorba János polgármester

Grafikai terv és programozás:
Bognár Tamás
webmaster@nagycenk.hu

© Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata, 2019
NAGYCENKIEKNEK
Hírek, tájékoztatók
Községháza
Intézmények
Nagycenk múltja és jelene
VENDÉGEINKNEK
Nagycenkről
A környék
Szállás, vendéglátás
Tudnivalók
Séta Nagycenken
ÜGYINTÉZÉS, HIVATALI ÜGYEK
Polgármesteri hivatal
Dokumentumtár
Pályázatok, hirdetmények
Gazdálkodási adatok